Amdanomi

Mae Mynyddoedd Cambria yng Nghymru yn gartref i rai o wybrennau mwyaf tywyll gwledydd Ewrop. Ymwelwch â Mynyddoedd Cambria er mwyn darganfod y cytserau ac etifeddiaeth y galaethau, ymhell ac agos, a mwynhewch y Llwybr Llaethog yn ei holl ysblander. Mae nifer o rywogaethau yn fwy prysur yn ystod y cyfnos a thros nos. Mae’r tirwedd sydd mor gyfarwydd i bobl yn ystod y dydd yn cynnig golwg newydd a chynhyrfus wrth i’r haul fachlud.

Cyfoeth o Leoliadau Wybren Dywyll

Mae Mynyddoedd Cambria’n cynnwys 467 milltir sgwâr (1,210 cilometr), o ucheldiroedd yng Nghanolbarth Cymru, ymhell o ddinasoedd a mannau o lygredd golau gwneud. Gyda naw o leoliadau sydd â hygyrchedd rhwydd i Safleoedd Darganfod Wybren Dywyll, ynghyd â Pharciau Rhyngwladol Wybren Dywyll, mae digon o ddewis ar gyfer dechrau’ch antur wybren dywyll.

Deg Uchaf Mannau Wybren Dywyll

Parc Rhyngwladol Wybren Dywyll Cwm Elan

Yn 2015, fe ddyfarnwyd statws Parc Wybren Dywyll Ryngwlado i  Ystâd Cwm Elan, a leolir yng nghanol Mynyddoedd Cambria. Dyma’r  ystâd gyntaf yn y byd o dan berchnogaeth breifat sy’n hygyrch i’r cyhoedd.

Dyfarnwyd statws yr haen arian gan yr International Dark Sky Association (IDA), a leolir yn Arizona, UD, sy’n golygu bod 45,000 o erwau Cwm Elan yn cael eu gwarchod rhag llygredd golau er budd y rhai sy’n byw, gweithio ac yn ymweld yma.

Mae’r statws hefyd yn gwarchod y bywyd gwyllt a’r natur sydd yma ddydd a nos ar yr ystâd.

Ewch i wefan Cwm Elan am ragor o wybodaeth.

Darganfod mwy

Beth yw Parc Rhyngwladol Wybren Dywyll?

“Tir yw IDA International Dark Sky Park (IDSP) sy’n berchen ar gyneddfau o wybrennau serennog eithriadol neu nodedig, ac amgylchedd nosol sy’n cael ei warchod yn unswydd am ei etifeddiaeth wyddonol, naturiol, addysgiadol, diwylliannol, ac/neu er mwynhad y cyhoedd. Gall y tir fod o dan berchnogaeth gyhoeddus, neu o dan berchnogaeth breifat, ond bod cydsyniad y tirfeddiannwr/wyr ar gyfer yr hawl i fynediad parhaol i’r cyhoedd i leoliadau penodol sy’n cael eu cynnwys o fewn ardal â dynodiad IDA.

Yn ogystal â Pharciau Wybren Dywyll mae yna Gymunedau Wybren Dywyll, Gwarchodfeydd a Noddfeydd.  Mae gennym yng Nghymru y fraint o ddathlu Gwarchodfeydd Wybren Dywyll ym Mharc Cenedlaethol Eryri ac ym Mannau Brycheiniog.  Fodd bynnag, Ystâd Cwm Elan yw’r unig Barc Wybren Dywyll Ryngwladol sydd o dan berchnogaeth breifat yng Nghymru.

Darganfod mwy

Lluniwyd a chefnogwyd y wefan hon gan:

Ymddiriedolaeth Cwm Elan

Ymddiriedolaeth Gwm Elan (yn gynt Ymddiriedolaeth Dŵr Cymru Elan; rhif elusen 1001347) a sefydlwyd ym 1989 er mwyn gwarchod Ystâd Cwm Elan am fil o flynyddoedd! Yn ystod y brydles o 999 mlynedd, mae’r ymddiriedolaeth yn gyfrifol dros y rhan fwyaf o dir ar yr Ystâd gydag ambell eithriad, megis y cronfeydd dŵr, argaeau, y coedwigoedd a Chanolfan Ymwelwyr Cwm Elan. Mae gan y tiroedd ffermio anamgaeëdig hawl hygyrch i gerddwyr, gyda llawer  o hawliau tramwy a mannau o ddiddordeb.

Amcancion Elusennol yr Ymddiriedolaeth yw: hybu cadwraeth natur, sicrhau darparu hygyrchedd cyhoeddus addas ac i rannu gwybodaeth am yr Ystâd.

Rhagor am Ymddiriedolaeth Gwm Elan:

Mynyddoedd Cambrian Mountains

Mae Menter Mynyddoedd Cambria yn ceisio hybu datblygiad cynaliadwy yn y rhan rhyfeddol hon o Gymru. Ar hyn o bryd mae’n rheoli’r prosiect Dyfodol Cambrian Futures; prosiect a ariennir gan RDP ac a ddarperir gan Fenter Mynyddoedd Cambria a rhan-delir gan Gronfa Amaethyddiaeth Ewropeaidd ar gyfer Datblygiad Wledig, Cyngor Sir Ceredigion, Cyngor Sir Powys a Chyngor Sir Gaerfyrddin.

Mae’r prosiect hefyd yn cael cefnogaeth oddi wrth Ymddiriedolaeth Gymuned Fferm Wynt Cefn Croes, Prifysgol Aberystwyth ac Ymddiriedolaeth Gwm Elan. Gyda chefnogaeth cymunedau lleol ym Mynyddoedd Cambria, rydym yn cynyddu’r proffil a’r dealltwriaeth o’r ardal, gan ddatblygu cyfleoedd er mwyn cefnogi ein cymunedau a’n hamgylchedd naturiol.

Mwy am Fynyddoedd Cambrian Mountains:

Eisiau gwybod mwy?

Darllenwch ein Llawlyfr ar Wybren Dywyll Mynyddoedd Cambria er mwyn eich cynorthwyo i ddod o hyd i’r safleoedd gorau ar gyfer syllu ar y sêr, yr apiau gorau ar gyfer dechrau syllu. Dyma lawlyfr syml ar yr wybren i’ch helpu i lywio eich ffordd o gwmpas wybren y nos.

Darganfod mwy

Porthiant Lluniau o Wybren y Nos

Hoffwn i’n holl ymwelwyr rannu eu profiadau a’u lluniau o wybren y nos. Rhannwch eich
delweddau gyda ni ar instagram trwy ddefnyddio’r hashnod #CambrianMountainsDarkSkies ac
ychwanegwch i’r Porthiant delwedd isod.